Artikel 1 – Algemeen
1. Op alle leveringen en producten van SNOEZY zijn de volgende leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing.
2. De producten van SNOEZY zijn alleen bedoeld ter decoratie, buiten bereik van kinderen houden.
3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 2 – Identiteit van de Verkoper
SNOEZY
Handelend onder de naam: AMDvisie

Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Pastorijstraat 66
6361 AK Nuth

E-mailadres: info@snoezy.com
KvK-nummer: 74777424

Artikel 3 – Prijzen
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan SNOEZY producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar SNOEZY geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SNOEZY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Verzendkosten
1. Voor het verzenden van de bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan, is afhankelijk van de afmetingen van het bestelde product. Hiervoor worden de gebruikelijke tarieven van PostNL gehanteerd.
2. Voor het versturen van een pakket buiten Nederland, dient de Koper voor het plaatsen van de bestelling, contact op te nemen met SNOEZY.
3. De bestellingen worden verstuurd via PostNL
4. SNOEZY is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies en/of door beschadiging door PostNL.

Artikel 5 – Betaling
1. Na het plaatsen van de bestelling, dient deze direct betaald te worden. Dit kan via de webshop (via IDEAL) of door naar aanleiding van een ontvangen factuur de betaling te doen. Na ontvangst van de betaling, wordt de bestelling uitgevoerd. Vanaf dit moment geldt levertermijn van maximaal 15 werkdagen.
2. Nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst, wordt dit bevestigd via de e-mail.
3. Een verzonden factuur is geldig voor een periode van 14 dagen. Indien de factuur binnen deze periode niet betaald is, wordt deze nietig verklaard en vervalt de bestelling.
4. Op officiële feestdagen wordt er door SNOEZY niet gewerkt. De bestelling wordt de eerstvolgende werkdag verwerkt. Hou hier rekening mee met het bestellen van je SNOEZY.
5. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

Artikel 6 – Levering en uitvoering
1. SNOEZY zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Na ontvangen betaling, gaat SNOEZY de bestelling verwerken.
3. Binnen een periode van maximaal 15 werkdagen zal de bestelling worden aangeboden op het aangegeven bezorgadres, tenzij er een langere leveringstermijn is afgesloten. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen 30 dagen, nadat de bestelling geplaatst is, bericht.
4. Koper ontvangt hierover een bevestiging via de e-mail.
5. SNOEZY is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de Koper. Ditzelfde geldt voor alle door de Koper opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.
6. SNOEZY is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers.
7. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SNOEZY zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hiervan wordt de Koper, uiterlijk binnen 30 dagen, van op de hoogte gesteld. In onderling overleg wordt een passend alternatief geboden.

Artikel 7 – Retournering
1. Alle producten van SNOEZY zijn gepersonaliseerd en worden op maat gemaakt. De verkoop is na betaling definitief en kan niet ongedaan gemaakt worden.
2. Retourneren is niet mogelijk, omdat het een gepersonaliseerd product betreft. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing.
3. Artikel 7, lid 2, is uitgesloten als de producten beschadigd zijn aangekomen, dan mag de Koper hiervoor binnen 7 dagen contact opnemen met SNOEZY. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snoezy.com met een foto en een toelichting van de beschadiging. SNOEZY zal samen met de Koper tot een passende/redelijke oplossing komen.
4. Tijdens deze periode zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen. Indien het product beschadigd is, zal de Koper het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SNOEZY retourneren.
5. De retourkostenkosten zijn voor rekening van de Koper. Zodra SNOEZY het pakket heeft ontvangen, krijgt de Koper binnen 5 werkdagen het geld retour.
6. De aansprakelijkheid van SNOEZY, is beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het desbetreffende product.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van SNOEZY
1. SNOEZY is niet aansprakelijk voor schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door SNOEZY geleverde producten. SNOEZY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel, immaterieel die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het gebruik van de verkochte producten van SNOEZY.
2. De inhoud van de website van SNOEZY is met grote zorgvuldigheid samengesteld. SNOEZY kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. SNOEZY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
3. Bij het verwerken van het ontwerp wordt er gewerkt met CMYK-instellingen én Pantone Solid Coated kleurcodes.
4. SNOEZY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. De aangegeven kleurcode refereert naar de officiële Pantone kleur Solid Coated. Deze code is bindend.
5. SNOEZY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen van je SNOEZY met een geboortekaartje ten opzichte van het originele, gedrukte geboortekaartje. Bij het drukken van een ontwerp op stof, kan het resultaat afwijken van het geboortekaartje. Daarnaast wordt het ontwerp gematcht met de Pantone kleur Solid Coated die (het meest) overeenkomt. Deze kleur kan minimaal afwijken van het originele ontwerp.
6. SNOEZY is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling.
7. SNOEZY is niet verantwoordelijk voor typefouten of onjuistheden die door de Koper worden aangegeven als persoonlijke tekst, voor op het product.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de Koper
1. De Koper komt overeen om op de producten van SNOEZY geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor de Verkoper is het niet mogelijk om de SNOEZY producten te controleren op naleving van deze bepaling.
2. De Koper is verantwoordelijk om de gegevens die aan de Verkoper worden doorgegeven, grondig gecontroleerd zijn op juistheid en compleetheid. Op de Verkoper rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
3. De Koper verklaart dat de aangeleverde ontwerpen/gebruikte afbeeldingen rechten vrij zijn en gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinde.
4. De Koper zal Verkoper vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat de Koper in strijd met Artikel 9.1, 9.2 en 9.3 handelt.

Artikel 10 – Eigendomsrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die de Verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door SNOEZY tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van SNOEZY, ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3. Alle door de Verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten en andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SNOEZY worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. SNOEZY behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5. Alles op de website is eigendom van SNOEZY en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.(Download de Algemene voorwaarden als PDF-bestand)
© 2020 - 2023 SNOEZY | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

In verband met zwangerschapsverlof zal de webshop op 4 maart om 18:00 uur dicht gaan. Wanneer de webshop weer open gaat is nog niet bekend. Xx liefs Amanda